Detta sysslar jag med

LENNART AUGUSTSSON

 

 

COACH

HANDLEDARE

INSPIRATÖR

Mental Träning                 Handledning                 Business Coaching


Mental Träning

Mental träning är ett begrepp som används främst inom idrottsvärlden men  under senare tid har det blivit allt mer  "allmän egendom"  då man  har kommit att förstå fördelarna med användandet.

Mental träning kan definieras som den kognitiva repetitionen av en uppgift inför en viss prestation.  Här finns en samling tekniker vars syfte är att utöka, förstärka och identifiera önskade tankar och beteenden.

I den Mentala Träningen jobbar jag tillsammans med min uppdragsgivare utifrån det uppsatta målet.

Vi jobbar med visualiseringar, målbildsträning, självkänsla och självförtroendeträning, motivation samt fokuseringsövningar. Dessutom arbetar vi med tekniker för avspänning och andning

Inom idrotten har man använt sig av mental träning i flera decennier. På senare tid haräven företag och ledare inom näringslivet insett fördelarna för sin egen verksamhet med den mentala träningen.


Referenstext


"Att vara på topp och hela tiden kunna prestera mitt yttersta är en nödvändighet i mitt yrke och utifrån det  vill jag peka på några av anledningarna till att jag har valt att jobba med Lennart Augustsson

:

  • Motivation, målvedvetenhet och målsättningar.

Detta är nödvändigt om man ska ta sig dit man vill!

  • Att få hjälp att hålla kvar fokus där det ska vara och på det jag kan hantera.
  • Att bättre kunna förstå mig själv och andra.
  • Att bättre kunna hantera uppkommna situationer utifrån "upps and downs"
  • Slutligen - Att hela tiden kunna hitta energi och glädje"

     Pontus Tidemand, Världsmästare 2017 WRC 2, Skoda

 

 


Fungerar Mental Träning?

 

Ja!  Några av anledningarna till att det  fungerar är:

 

  • Du får verktyg som skapar fokus för att kunna arbeta smartare, roligare och mer målmedvetet.

 

  • Genom den Mentala Träningen blir Du mer motiverad men även mer avspänd när du genomför dina dagliga  övningar och reflektioner. Det för med sig att du släpper negativa känslor som exempelvis stress, rädsla och prestationsångest.

 

  • Ditt  undermedvetna påverkas av de nya målbilder du har valt och genom repetition tar du till dig de nya målbilderna  som valda sanningar i ditt liv.  Ditt undermedvetna kan inte skilja på sant och falskt utan tar till sig dina valda sanningar

.

  •  Självkänslan, självförtroendet

          och tron på din egen kapacitet

          höjs när målbilderna blir verkliga

          iditt inre och ger resultat i

          det yttre.

 

HANDLEDNING/COACHING

I min verklighet skiljer jag på coaching och handledning, ja till och med på olika typer av coaching och handledning.


Det är därför viktigt att man tänker till lite innan man bestämmer

sig för vad man vill ha.


Här kommer en beskrivning av de olika typer av Handledning och Coaching som jag främst jobbar med:


Processhandledning/Teamutveckling


Regelbunden praktisk träning i kommunikation och samarbete är många gånger det enklaste och billigaste sättet att förbättra arbetsklimatet, trivseln och produktiviteten i ett team.

 

Ett välfungerande team åstadkommer mer än dess individuella medlemmar var för sig, men detta förutsätter en hög grad av samarbets- kommunikations- och problemlösningsförmåga. När detta sker i form av att gruppen har en diskussion i vilken konsulten fokuserar mer på processen (hur kommunikationen sker) än på innehållet (vad man pratar om) kallas detta för processhandledning.


Med hjälp av att fokusera på ett specifikt ärende/uppdrag, ger processinriktad grupphandledning möjlighet att stärka yrkesidentiteten. I förlängningen ökar tryggheten i uppdrag och arbetsgrupp. Processinriktad handledning tar därmed hänsyn till både medvetna och omedvetna nivåer samt till motstånd och försvar.

 

Processinriktad handledning riktar sig till människor som i sitt uppdrag möter och arbetar med människor. Den lämpar sig därmed också för ledningspersonal inom olika verksamheter.Processinriktad handledning syftar främst till att hjälpa deltagarna att reflektera kring sitt professionella uppdrag i relation till sitt personliga jag.

Tanken är därmed att stärka yrkesrollen för att tydligare förstå och kunna behålla verksamhetsuppdragets specifika karaktär samt bibehålla den bestämda struktur som verksamheten vilar på.


Processinriktad handledning ökar möjligheten att undvika fällor som kan locka fram försvarsställning. Det är viktigt att förstå hur gruppdynamik påverkar och verkar på en omedveten nivå.

Det är också viktigt att träna sig i att undvika att hamna i förhandlingsläge kring redan fattade beslut och befintligt regelsystem.


Mental Performance

Coach

Under snart 5 år har jag arbetat med Mental träning/coaching tillsammans med några av Sveriges  mest framgångsrika förare,  Svenska Bilsportförbundet och de Svenska Landslagen inom Bilsport.


Resultatet hitintills har varit mycket lyckat med bl.a en Världsmästare och min insats är en del i den  satsning som genomförs av Svenska Bilsportförbundet för att skapa framgångar för Svensk Bilsport internationellt.

.

why worry

Referenstext

 

“Bra handledning anpassad till oss som individer och grupp… Handledaren har haft stor del i att fånga upp, peka på och forma ett samtal och en process som gett hopp, insikt och trygghet.” 

   “Vi har fått bra råd och vägledning kring hur vi kan hantera olika situationer  utifrån oss själva”. ”Har blivit medveten om hur tankar och känslor styr val i livet, påverkar hälsan och jag har fått redskap att handskas med stress. Fått avslappningstekniker som fungerar.”

- Detta är några av de olika omdömen som finns kring den Processhandledning som har genomförts och fortfarande pågår hos oss iEda Kommun och vi är mycket nöjda med det arbete som utförts.


Inger Höglund, Tidigare Områdeschef, IFO/LSS/Socialpsykiatri, Eda Kommun


Business Mentorship/Businesscoaching


Som ledare/VD/projektledare ska Du hinna med en mängd arbetsuppgifter. Du ska finnas tillgänglig för kunder, personal, vara lyhörd, fatta rätt beslut och dessutom hinna med att utföra Dina övriga arbetsuppgifter. Du har förutom detta ett krav på Dig att driva företaget/projektet med framåt. Ibland behöver man ha hjälp för att hitta rätt struktur, både på sin organisation och på sig själv.

Ibland behöver man ändra taktik, ta lite hjälp och gå utanför gängse mönster.


Business Coaching är det mest fokuserade sättet för en individ eller verksamhet att få ut mesta möjliga av de resurser som finns till förfogande.


Här sätter vi fokus på verksamheten och dess möjligheter. I möten med Dig kommer vi att leda processen i samtalen vilket kommer att leda till att Du hittar de svar, lösningar eller alternativ som Du har till Ditt förfogande.

 

I dag finns mycket bra statistik på att Business Coaching är en av de absolut mest effektiva metoderna när det gäller att skapa struktur, tydlighet samt mer pengar in i verksamheten.


Många problem har hitintills varit svåra att diskutera, eftersom en anställd varit motvillig att prata om problem med sin chef (särskilt om de inbegriper chefen). En extern coach behövs eftersom samtalen är konfidentiella.


Ledare behöver coachingfärdigheter för att få ut mesta möjliga av sina medarbetare, så det finns också möjligheter för att träna ledare till att bli coacher.


COACH

 

HANDLEDARE

 

INSPIRATÖR

 

 

OAVSETT..


vad Du väljer att titulera mig så är min förhoppning att kunna hjälpa dig att utveckla Dig och/eller Din verksamhet.


Så, slå mig en signal eller skicka ett mail så tar vi ett snack och ser vad det leder till.


Ha d Gott!

Ta kontakt


Björkvägen 10, 671 30 Arvika


Email: lennart@lennartaugustsson.se


Phone: +46 731-82 62 62

Copyright @ All Rights Reserved